Konferenca e 12-të Plenare e Rrjetit Ballkanik dhe Euro-Mesdhetar të Këshillave Gjyqësorë që zhvilloi punimet në Bullgari, më 10 dhe 11 korrik, ka rizgjedhur në krye gjykatësin nga Shqipëria, zotin Gjin Gjoni..

Rrjeti Ballkanik dhe Euro-Mesdhetar i Këshillave Gjyqësorë, i krijuar në vitin 2006, ka në përbërje si anëtare me të drejta të plota:  Shqipërinë, Bullgarinë, Bosnje-Hercegovinën, Hungarinë, Italinë, Kosovën, Malin e Zi, Moldavinë, Rumaninë, Serbinë dhe Turqinë. Kosova u pranua anëtare në këtë konferencë.

Në fjalën e mirëseardhjes, zoti Dimitar Uzunov, përfaqësues i Këshillit të Lartë Gjyqësor të Bullgarisë, e konsideroi organizimin e kësaj konference si një rast shumë të mirë për të shkëmbyer ide dhe përvoja pozitive që i shërbejnë praktikave gjyqësore në tërë rajonin.

Zoti Gjin Gjoni, njëkohësisht President i Rrjetit Ballkanik dhe Euro-Mesdhetar të Këshillave Gjyqësorë, dhe drejtues i punimeve të kësaj konference, u shpreh mes të tjerash se “Roli i Rrjetit duhet të forcohet duke qenë në mbrojtje të pavarësisë dhe paanshmërisë së gjyqësorit si garanci për sundimin e ligjit në rajon. Rrjeti duhet të marrë një pozicion pro aktiv në ruajtjen dhe forcimin e statusit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, përmirësimin e besimit në gjyqësor, rritjen e efektivitetit dhe efikasitetit të gjyqësorit si dhe forcimin e kapacitetit institucional të këshillave për gjyqësorin në reagim ndaj ndërhyrjeve dhe presioneve të pushtetit ekzekutiv, të mediave, apo nga çdo kah që të vijnë. Bashkëpunimi i anëtarëve të Rrjetit duhet të përmirësohet edhe në drejtim të forcimit të luftës së përbashkët kundër terrorizmit”. Nga të pranishmit u ra dakord që Këshillat Gjyqësorë, anëtarë të këtij rrjeti duhen inkurajuar që të lehtësojnë bashkëpunimin dhe të krijojnë qasje, apo praktika të ngjashme ndaj problemeve që kanë sistemet gjyqësore në vendet respektive.

Në përfundim të diskutimeve, Rrjeti në vijim të ndryshimit me vota unanime të statutit në pikën që parashikon zgjedhjen e Presidentit të Rrjetit, zgjodhën me unanimitet, për të tretin mandat radhazi, z. Gjin Gjoni, anëtar i KLD-së, si President të Rrjetit Ballkanik dhe Euro-Mesdhetar të Këshillave Gjyqësorë.

Po kështu, u pranua kërkesa e Serbisë për anëtarësim, pas zgjidhjeve të disa mosmarrëveshjeve me Kosovën, ku një rol aktiv  në negociata luajti edhe delegacioni Shqiptar dhe Presidenti i Rrjetit.

Punimet e Konferencës Plenare patën një rëndësi të veçantë për Kosovën e cila u zgjodh, për herë të parë që nga fitimi i Pavarësisë, anëtare e Bordit Drejtues të këtij organizmi. Një kontribut të veçantë në këtë drejtim pati edhe lobimi me shtetet anëtare nga ana e Presidentit të Rrjetit.

Presidenti i Rrjetit, zoti Gjin Gjoni, në një numër takimesh bilaterale me drejtues të Këshillave Gjyqësorë – anëtare të Rrjetit si Itali, Hungari, Bullgari dhe Turqi si edhe një takim të veçantë me Prokurorin e Përgjithshëm të Republikës së Bullgarisë, zotin Sotir Tsatsarov, theksoi nevojën e një bashkëpunimi më aktiv të institucioneve të drejtësisë të vendeve respektive me qëllim ruajtjen dhe forcimin e pavarësisë së gjyqësorit si edhe rritjen e efiçencës dhe profesionalizmit nëpërmjet projekteve të përbashkëta.