Para selisë së Kryeministrisë ndodhen dhjetëra, ndoshta disa qindra studentë të Universitetit të Tiranës. Ata kërkojnë, me pllakata në duar dhe me thirrje që të dëgjojë qeveria, uljen e tarifave të studimit. Për këtë qëllim ata kanë nënshkruar edhe një peticion drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe kryeministrit.

Kërkesat e studentëve janë katër:

-1) Të përgjysmohen tarifat studimore në të gjitha degët dhe nivelet e studimeve;

-2) Të hiqet barra financiare për certifikimin e gjuhës së huaj;

3)  Të hiqet pagesa dyfish e krediteve për provimet e mbartura;

4)  Në solidaritet dhe bashkë me studentët e Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave, kërkojmë që qeveria t’i kthejë godinën e saj historike FGJM-së.

Protesta po  vazhdon.

(Continue)/